ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Titolo opzionale

Αυτός ο ιστότοπος διαχειρίζεται από την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E, με έδρα στην Ελλάδα, οδό Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64, Κηφισιά / Αθήνα, , Α.Φ.Μ. 094456967, αρ. ΓΕΜΗ 002382901000 (η “Εταιρεία”).

1. Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες της εταιρείας και η χρήση τους υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και στους ισχύοντες κανονισμούς. Ως εκ τούτου, το να έχετε πρόσβαση και να συμβουλεύεστε τον παρόντα δικτυακό τόπο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης που παρατίθενται κατωτέρω και την ανυπαρξία και ακυρότητα κάθε άλλης διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ του επισκέπτη και της Εταιρείας.

2. Ο δικτυακός τόπος περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τους θεραπευτικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι άλλες εταιρείες του Ομίλου Angelini με το ερευνητικό τους έργο και τα προϊόντα τους. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στην παροχή συμβουλών σχετικών με την υγεία. Συνιστάται στον επισκέπτη να συμβουλεύεται μόνο τον τακτικό του ιατρό όταν χρειάζεται διάγνωση και προκειμένου να βρει τις καταλληλότερες θεραπείες.

3. Παρόλο που η Εταιρεία προσπαθεί να δημοσιεύει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον ιστότοπο, δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση για το περιεχόμενο του ιστότοπου, το οποίο πρέπει επομένως να αξιολογηθεί κατάλληλα από τον επισκέπτη. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ελλείψεις ακρίβειας, ενημέρωσης, πληρότητας, επάρκειας και επικαιροποίησης των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο, ούτε για τυχόν βλάβες ή ιούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία του επισκέπτη ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, της χρήσης ή της πλοήγησης στον ιστότοπο ή της λήψης υλικού, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ήχου από τον ιστότοπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη γι' αυτό, είτε αυτό συμβαίνει ως αποτέλεσμα ενεργειών ή παραλείψεων της Εταιρείας, είτε τρίτων.

4. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να προβαίνει σε αλλαγές, διορθώσεις και βελτιώσεις των προαναφερόμενων πληροφοριών και των προϊόντων και προγραμμάτων που περιγράφονται σε αυτές.

5. Ο δικτυακός τόπος περιέχει επίσης συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, οι οποίοι θεωρείται ότι ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Μέσω ενός συνδέσμου προς τους εν λόγω δικτυακούς τόπους ο επισκέπτης εγκαταλείπει τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας με δική του βούληση και χωρίς κανένα εξαναγκασμό.

6. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία απολύτως δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Όταν ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε έναν εξωτερικό ιστότοπο, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι αυτός είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου του εν λόγω ιστότοπου. Ένας σύνδεσμος προς έναν εξωτερικό ιστότοπο δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω ιστότοπου.

7. Η λήψη, η προβολή και η εκτύπωση πληροφοριών από αυτόν τον ιστότοπο επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου για μη προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

8. Είναι υποχρεωτική η διατήρηση και αναπαραγωγή τυχόν ενδείξεων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία στο υλικό που μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, κάθε υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο πρέπει να θεωρείται ότι προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή με όσα ορίζονται στα κείμενα του ιστότοπου, χωρίς γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τρίτων από τους επισκέπτες/χρήστες ως αποτέλεσμα της αθέμιτης χρήσης του υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο.

9. Απαγορεύεται η διάσπαση τμημάτων ή ενοτήτων του παρόντος δικτυακού τόπου ή/και η ενσωμάτωσή τους σε άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων εκτός της Εταιρείας.

10. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου δεν έχει κανένα δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης του υλικού της Εταιρείας ή/και των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο Angelini ή/και τρίτων, που περιέχεται στον δικτυακό τόπο, ούτε με αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνολογίες ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο Angelini ή/και τρίτων που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο.

11. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στους νόμους 4624/2019 και 3471/2006 Κώδικα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όλες οι επικοινωνίες ή το υλικό που αποστέλλονται στον ιστότοπο από τους επισκέπτες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων και δηλώσεων προτίμησης, θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη προστατευόμενες πληροφορίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Όλο το υλικό που διαβιβάζεται ή αποστέλλεται στον ιστότοπο καθίσταται διαθέσιμο στην Εταιρεία με τις ευρύτερες εξουσίες χρήσης του, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, της μετάδοσης, της δημοσίευσης και της αποστολής. Η Εταιρεία είναι επίσης ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, κονσεπτ, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται στις επικοινωνίες που λαμβάνει ο ιστότοπος για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων που βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες.

12. Παρόλο που η Εταιρεία ελέγχει και παρακολουθεί περιοδικά το υλικό που περιέχεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου που είναι αφιερωμένες στην ανταλλαγή απόψεων, δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω τμήμα του δικτυακού τόπου. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που είναι δυσφημιστικά, άσεμνα, συκοφαντικά ή με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετα προς οποιαδήποτε ισχύουσα διάταξη νόμου. Η Εταιρεία θα συνεργάζεται με τις αρχές και θα συμμορφώνεται αμέσως με τις διατάξεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό προσώπων που διαπράττουν παράνομες ενέργειες κατά την αποστολή υλικού στον ιστότοπο.

13. Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του δικτυακού τόπου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε διορθωτική ενέργεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού του επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και στις υπηρεσίες του και της αφαίρεσης οποιουδήποτε υλικού έχει καταχωρηθεί στον δικτυακό τόπο από τον εν λόγω επισκέπτη/χρήστη, χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το θέμα.

14. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαλλάξει την Εταιρεία από τυχόν καταγγελίες, ζημίες, ευθύνες, νομικές διαδικασίες και κάθε άλλη βλαπτική συνέπεια που προκύπτει από την ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, αποστολής, μετάδοσης και δηλώσεων προτίμησης που παρέχονται στον ιστότοπο. Τα ανωτέρω ενδεικτικά αφορούν κάθε ενέργεια που σχετίζεται με παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού και δυσφήμισης.

15. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης με περιοδικές ενημερώσεις. Δεδομένου ότι οι εν λόγω αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου, συνιστάται στους τελευταίους να συμβουλεύονται περιοδικά την παρούσα σελίδα προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των ενημερώσεων.

16. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.